CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI NHẬT BẢN  Lai Ổn, ngày 08 tháng 05 năm 2020 Kính gửi:                – Quý Cha Đặc Trách BAXH – Caritas các giáo hạt                – Quý Cha chánh xứ các giáo xứ..Kính

Tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI NHẬT BẢN  Lai Ổn, ngày 08 tháng 05 năm 2020 Kính gửi:                – Quý Cha Đặc Trách BAXH – Caritas các giáo hạt                – Quý Cha chánh xứ các giáo xứ..Kính