NGÀNH ĐÀO TẠO 

Với phương châm “Thăng tiến con người toàn diện”, nhà trường muốn đào tạo các học sinh trở thành những con người có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và Giáo Hội, là những người thợ có tay nghề cao và có đạo đức nghề nghiệp.

HỆ CAO ĐẲNG

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (theo Luật giáo dục nghề nghiệp)
Cao đẳng
Tên ngành, nghề: 
Mã ngành, nghề: 000000
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy/thường xuyên

HỆ TRUNG CẤP

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp (theo Luật giáo dục nghề nghiệp)
Trung cấp 
Tên ngành, nghề: 
Mã ngành, nghề: 000000
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy/thường xuyên

THÔNG TIN ĐÀO TẠO